Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển
30/11/2022

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cải cách nền hành chính nhà nước góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bài viết khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
30/11/2022

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030

Hoạt động thăm, chúc mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) của Phòng Hành chính – Quản trị thiết bị
17/11/2022

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Lãnh đạo phòng Hành chính – Quản trị thiết bị Trường Đại học Khánh Hòa và tập thể người lao động trong phòng đã tổ chức thăm, tặng quà và chúc mừng các viên chức và người lao động đã nghỉ hưu trên địa bàn.

Thông tin về tình hình hiện đại hóa hành chính
15/11/2022

Thông tin về tình hình hiện đại hóa hành chính

Trường Đại học Khánh Hoà: Cải tiến việc thực hiện thủ tục theo hướng “Một hồ sơ - Nhiều kết quả”
10/11/2022

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, với mục đích không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ người học, giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết thủ tục đối với sinh viên và phụ huynh trên cơ sở đơn giản, chuẩn hoá và thống nhất hoá về hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục. Trường Đại học Khánh Hoà triển khai áp dụng quy trình tiếp nhận đăng ký và giải quyết một số thủ tục ở mức độ 3 cho sinh viên toàn trường. Bên cạnh việc tin học hoá các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục trên Trang Thông tin điện tử, đơn vị chức năng sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền, phổ biến đến sinh viên.

Trường Đại học Khánh Hoà: Triển khai kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
25/10/2022

Để tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, triển khai đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Quyết định số 749/QĐ-TTg, Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy. Đồng thời, tạo môi trường giáo dục, không gian giảng dạy, học tập, làm việc linh động, hiện đại.

Những nội dung cơ bản của xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân
15/10/2022

Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân… là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi khách quan để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Bài viết phân tích, làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và những giải pháp xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân ở Việt Nam.

Quyết định số: 879/QĐ-ĐHKH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2022-2023
22/09/2022

Quyết định số: 879/QĐ-ĐHKH về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2022-2023

Quyết định số: 839/QĐ-ĐHKH về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Trường Đại học Khánh Hoà, năm học 2022-2023
20/09/2022

Quyết định số: 839/QĐ-ĐHKH về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Trường Đại học Khánh Hoà, năm học 2022-2023

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị